Ogräs eller invasiv växt – vad är skillnaden?

Vad är ogräs?

Carl von Linné säger på sin skånska resa 1749:

"Ogräs kallas de växter, som mer och lättare wäxa i åkern, än dem vi åstunda".

För att göra det mer tydligt skulle vi idag snarare uttrycka det hela som att ogräs är de plantor av skilda växtarter som växer där de av olika skäl inte är önskvärda. Begreppet är alltså inte i första hand kopplat till någon speciell art utan mer hur och i vilket sammanhang växtens plantor uppträder.

Alla växter har mer eller mindre någon slags funktion i naturen. I det här sammanhanget är det ofta frågan om s.k. pionjärarter som snabbt infinner sig då naturens mål är att täcka öppen, odlad mark, vilket då ställer till problem på åker, i rabatter och trädgårdsland. I ett annat sammanhang kan de å andra sidan ge skydd och föda för olika djurarter eller vara en prydnad i landskapet. Detta är naturligtvis också en subjektiv fråga. Frågar du en greenkeeper är maskros säkert ett ogräs men frågar du i stället en biodlare är svaret förmodligen annorlunda. Vill du få hjälp att veta vilket ogräs du har i din trädgård kanske den här sidan kan vara hjälpsam? Den listar inte bara många olika växtslag som ses som ogräs utan även invasiva växtslag. 

Vad är en invasiv växt?

Vad gäller då för att en växt ska definieras som invasiv art? Så här säger Naturvårdsverket:

En invasiva främmande art är en art, antingen djur- eller växt som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Det finns lagar som hanterar invasiva arter – inte bara invasiva växter, utan även djurarter. På Europa nivå heter lagen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 och den finns att läsa på flera språk här.

I den lagen kan man få följande skäl för att en växt ska definieras som invasiv:

Invasiva främmande arter ska endast föras upp på unionsförteckningen om de uppfyller samtliga följande kriterier:

a) främmande för unionens territorium, utom de yttersta randområdena. (yttersta randområden är tex Kanarieöarna)

b) vara i stånd att etablera en livskraftig population och sprida sig i miljön under rådande förhållanden

c) stora negativa effekter på biologisk mångfald eller relaterade ekosystemtjänster

d) det krävs samordnade åtgärder på unionsnivå för att förhindra att arten introduceras, etableras eller sprids.

e) Det är sannolikt att uppförandet på unionsförteckningen effektivt kommer att förhindra, minimera eller mildra de negativa effekterna av dem.

Hot mot biologisk mångfald är centralt och man kan ju fundera lite på vad det egentligen betyder? Här kommer ett par olika exempel. Det kan dels vara det faktum att växten är invasiv – den sprider sig utan konkurrens. I sin spridning tränger den undan inhemska arter och förändrar våra ekosystem och vilka arter som finns i våra naturtyper. Det kan också vara så att växten har större dragningskraft på insekter och pollinatörer, vilket gör att inhemska arter på grund av minskad pollinering inte får samma chans att överleva. Det kan vara så att växten påverkar näringsbalanser i jorden och kanske genom att binda kväve och göra jorden mer näringsrik gör så att många arter som trivs på näringsfattig mark utkonkurreras. Genom att inhemska arter inte pollineras eller trängs undan får vi minskat antal arter och på så sätt en reducerad biologisk mångfald.

Ett annat exempel kan vara att den invasiva arten inte har samma förmåga som inhemska växter att binda jorden – så när växten vissnar ned och det kommer höstregn och starka vindar eroderar jorden.

Just hjälp med pollinering så att vi kan skörda frukt, sädesslag eller bär är exempel på ekosystemtjänst. Att en växt binder jorden och håller den på plats trots översvämningar är ett annat exempel på ekosystemtjänst.

Vilka växter som är klassade som invasiva framgår i bilagan till den europeiska lagtexten, eller i naturvårdsverkets version

Vad får det för konsekvens att en växt är invasiv?

Om en växt klassas som invasiv betyder det att det är förbjudet att odla och sprida växten vidare. Som markägare är du skyldig att utrota den. Det är också olagligt att hantera avfallet på fel sätt. Du måste säkerställa att du bekämpar den på rätt sätt. Invasiva arter bekämpas på olika sätt. Är du markägare är du ansvarig att göra detta.

Slutsats….

Så sammanfattningsvis kan man säga att problemet med att vissa växter tenderar att växa där vi inte vill ha dem är inte särskilt nytt – det har funnits i flera hundra år. Vad som räknas som ogräs är i vissa fall subjektivt och beror mycket på vem du frågar och vart ogräset växer. Men ogräsen gör oftast inte att andra växter helt dör ut – de är egentligen bara snabbare på att etablera sig på, oftast, bar jord. Men över tid kan ogräset lika gärna bli utrotat om det kommer andra växtarter som till exempel skuggar ut den eller djurarter som betar. Vill man få hjälp med att identifiera ogräs kan man använda sig av den här sidan. (som även listar invasiva arter ihop med ogräsen) – visst kan man säga att många ogräs också är invasiva – men för att skilja dem från de invasiva växtslagen säger man hellre att de är expansiva om de har en god förmåga att sprida sig.

Sedan botanikerna och trädgårdsintresserade, kom i gång på allvar under 1800-talet med att flytta med sig växter från och till olika världsdelar och växterna hamnade i en miljö där de inte naturligt hör hemma och då inte heller i sitt naturliga ekosystem med konkurrens från andra växter eller djurarter som begränsar deras tillväxt har de inte bara blivit ogräs utan invasiva växtslag. De blir ett hot mot biologisk mångfald. De kan också, utöver att de är invasiva, innebära en risk för människors eller djurs hälsa. För att få en förteckning över vilka främmande arter som idag innefattas av den europeiska lagstiftningen kan man antingen läsa i lagtexten eller gå till den här sidan för att få information.

När en växt klassas som invasiv omfattas den av lagstiftning som innehåller olika typer av krav. Krav på begränsad spridning, utrotning och avfallshantering på rätt sätt. Så därför är det viktigt att förstå skillnaden mellan ogräs och invasiv växt (eller djurart) för att veta om du måste vidta åtgärder. Ogräset kan få härja fritt – men en invasiv växt måste bekämpas – på rätt sätt. Med tanke på att markägare är skyldig att vidta åtgärder mot invasiva arter är det viktigt att förstå skillnaden mellan ogräs och invasiva växtslag.

Vill du ha mer information eller hjälp med det här kan du gärna fråga Green Spaces som även utbildar i ämnet invasiva växter.