Krukstorlekar fyrkantiga planteringskrukor

Växters kvalitet för trädgårdsdesign

Växters kvalitet för trädgårdsdesign är nyckeln till att få en frisk och vacker trädgård. När du köper växter är det viktigt att förstå vad som är kvalitet. Kvaliteten på en växt påverkar inte bara dess sundhet utan även dess storlek och hur väl den kommer att trivas i din trädgård. Ofta får jag fråga från mina kunder som handlar om växternas storlek. Svaret på frågan är vilken kvalitet vill du ha och vilken kvalitet har du budget för? Här går jag igenom några grundläggande aspekter av växters kvalitet baserat på LRF Trädgårds Kvalitetsregler för plantskoleväxter.

Varför kvalitetsregler?

Innan Sverige gick med i EU hade vi ett omfattande statligt regelverk som syftade till att kunden ska kunna lita på att de växter som säljs i Sverige är friska och sunda. Innan 1980-talet hade vi en period med importerade växter som var av väldigt dålig kvalitet, sjukdomsdrabbade och inte alls sunda. Nu är dessa regler harmoniserade med internationella regler och hjälper oss i branschen att prata om rätt saker när vi diskuterar växters storlek och hjälpa kunder. Målet är att säkerställa växters kvalitet för trädgårdsdesign och att du köper växter som är friska och sunda.

Varför är växters kvalitet viktigt för trädgårdsdesign?

Att välja växter av hög kvalitet är avgörande för att säkerställa att de etablerar sig väl och växer starkt. Växter av hög kvalitet har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur, och de har ofta ett mer utvecklat rotsystem som hjälper dem att ta upp näring och vatten effektivt. För att de ska ha en hög kvalitet finns det krav på branschen hur växterna ska se ut vid leverans.

Vad innebär kvalitet?

Kvalitet på växter kan man dela in i flera kategorier:

 • Morfologisk kvalitet: Detta handlar om växtens fysiska utseende, såsom storlek, form och struktur. Det kan handla om hur hög stammen ska vara, hur många sidogrenar som ska finnas eller hur sidogrenarna ska vara fördelade runt stammen. Vidare handlar det om hur väl rotsystemet är utvecklat. Hur skottutvecklingen ser ut i rotsystemet.
 • Fysiologisk kvalitet: Detta avser växtens hälsa och vitalitet, inklusive dess förmåga att växa och utveckla sig på bästa sätt. Det handlar om att växten ska vara frisk. Inte angripen av några svampsjukdomar eller skadedjur.
 • Genetisk kvalitet: Detta innebär att växten har goda genetiska egenskaper som gör den stark och motståndskraftig. Vissa arter och sorter är helt enkelt bättre än andra.

Dessa är kvalitetsbegrepp som man använder för att säkerställa att en växt är frisk och sund och fri från skadedjur. Växters kvalitet för trädgårdsdesign är givetvis avgörande för att den ska etablera sig och växa vidare hos dig på bästa sätt.

Hur hänger kvalitetsbegreppet ihop med storlek?

Det som gör växtinköp så speciellt är att det är levande material. Material som förändrar sig över tid. Därför kan man säga att man utöver växten köper tid. Ju större växt, desto mer tid har den fått växa till sig. Den tiden har producenten lagt på att ta hand om växten och hålla den frisk. Vilket givetvis gör att den blir dyrare. Det innebär också att du kan köpa tid. Du köper storlek. Det vill säga vill du inte vänta på att en växt ska komma upp i storlek kan du köpa en större storlek till din trädgård eller utemiljö.

Exempel på kvalitetsbegrepp som anger storlek på växten

Exempelvis kan du köpa en buske i kruka som är 30-40 cm hög eller 100-125 cm hög. Det blir såklart stor skillnad i både pris och hur snabbt du ser resultat efter att växten är planterad.

Ett annat exempel är träd, där du kan köpa ett träd på högstam. Det finns träd som har en stamomkrets som är 10-12 cm eller en omkrets på 16-18 cm. Där det senare är ett träd som fått växa några år extra i plantskolan och därmed blivit mycket större.

Antal omplanteringar påverkar storleken

När det får växa till sig innebär det också att det regelbundet omplanteras. Det gör man för att säkerställa att även rotsystemet växer till sig på bästa sätt. För att växten sedan ska etablera sig i din trädgård och utemiljö så bra som möjligt. Rotsystemet är ju precis lika avgörande för hur en växt mår och växer på sikt som själva växters kvalitet för trädgårdsdesign. Hur många gånger ett träd eller buske är omplanterat anger man oftast med en siffra och x. Exempelvis är 2x omplanterad 2 gånger. Medan 3x betyder att den är omplanterad 3x.

Det påverkar såklart storleken på trädet eller busken och även storleken på rotklumpen och vad den har för storlek på krukan eller rotklumpen. Ett träd med stamomkrets på 16-18 cm kan ha en rotklump som väger 170-200 kg! Det betyder att du behöver tänka på hur du ska kunna hantera den klumpen vid planteringen. En buske som är omplanterad 2x har en större krukstorlek än en buske som inte är omplanterad. Det påverkar också hur stor planteringsgrop du behöver förbereda. För liten grop innebär större utmaning för växten att etablera sig. I värsta fall kan felaktig växtbädd eller planteringsgrop göra att växten dör efter ett par år.

Därför är kvalitet viktigt för trädgårdsdesign. Både att du vet vad du vill ha, vad du vill betala för och att du kan hantera växten vid planteringen.

Hur hänger växtens utseende ihop med kvalitetsbegreppet?

Du känner säkert till att många växter kan du påverka genom beskärning. Du kan själv stamma upp träd eller buskar. Eller du kan formklippa barrträd eller buskar. Häck är ett typiskt exempel på formklippning som ganska många av oss tar oss an.

Precis som att du kan betala producenten för tiden att låta en växt bli större kan du också betala för att den ska bli till en form som du vill ha.

Vissa vill ha flerstammiga träd. Det kallar man för buskkvalitet. Andra vill ha en rak huvudstam med en krona lite högre upp. Det kallar man istället för högstam eller ibland alléträd. Någon vill ha en buske som ska växa ihop till en häck. Då lämpar det sig att köpa en häckkvalitet. Andra vill ha en buske som ska stå i ensamt majestät och få ta ut svängarna och blir både bred och hög. Då ska du köpa en solitärkvalitet. Där har producenten säkerställt att busken redan i ung ålder får vackra grenar åt alla håll och kan utveckla sig på en så vackert sätt som möjligt.

Vilken storlek har förpackningen för växten vid leverans?

Eftersom växterna kan levereras i olika storlekar och de odlas för olika syften kan de också levereras på olika sätt. Vissa växter som är små och ska sättas i stor mängd till exempel vid en häckplantering kan du få levererade barrotade. Alltså utan kruka eller jord runt rötterna. Då betalar du ett lägre pris eftersom producenten inte behöver lägga tid och pengar på att kruka upp växterna. De är givetvis mycket känsliga och kräver att du tar emot dem på rätt sätt och planterar dem snabbt för att rotsystemet inte ska ta skada. De går också bara att köpa på våren eller hösten när växten är i vila och kan tåla att frakten utan emballage för rotsystemet.

Krukstorlek vid växters kvalitetangivelser
Krukstorlekens påverkan på växters kvalitet vid trädgårdsdesign avgör hur välutvecklat rotsystem växten har. Ju större kruka desto större växt. Lika viktigt är att krukans storlek inte är för stor utan fyller ut krukan på ett bra sätt. Här är det från vänster krukstorlek 10 liter, 7,5l, 5l och 3,5 liter. Krukstorlek anges med ett C eller Co. Exempelvis 10C för en 10 liters kruka. Längst till höger krukor som är högre för växter som behöver plats för djupare rotsystem som exempelvis klätterväxter som klematis. Även rosor som är ockulerade på grundstam säljs vanligtvis i djupare krukor.

Vill du plantera när som helst köper du din växt i en kruka eller container. Storleken beror på typ av växt och storlek. En ung buskplanta kommer vanligtvis i en 3,5 liters kruka, 3,5C. En buske som fått växa till sig lite mer kan komma i en större kruka tex 5C. Det ger ju en fingervisning om hur stor grop du behöver förbereda. Man brukar generellt säga att gropen ska vara MINST 1,5 gånger större än rotklumpen.

Klumpodlade växter

När en växt levereras direkt från producenten till planteringsstället kan de istället komma i en klump, kl. Då nätar man in rotklumpen vid upptagning och emballaget säkerställer att rotklumpen håller ihop till den är planterad på sin nya växtplats. Oftast är emballaget nedbrytbart och kan sitta kvar vid planteringen.

Klumpodlade och krukodlade träd vid leverans
Olika exempel på förpackning kring rotsystemet. Närmast i bild klumpodlade träd. Längre bort träd som krukats. Oavsett vilken typ av förpackning växten har ska den hanteras varsamt. Här ett skräckexempel där växterna har hamnat i en oordnad hög. Krukorna har blivit skadade av lastmaskiner. Dessutom ligger klumpen exponerad för sol och torka. Det är risk för stamskador när träden ska flyttas till sina planteringsgropar. Förberedelse och rätt mottagande är jätteviktigt! Trädkronans grenar är ihopbundna för att inte brytas av vid hanteringen.

Vanliga kvalitetsförkortningar på växternas etiketter

När du köper växter kan du stöta på olika förkortningar på etiketterna. Här är några vanliga exempel och vad de betyder:

 • A-kval: Anger att växten uppnått en viss minimistorlek och kvalitet. Använder man ofta för prydnadsbuskar.
 • AP (SR): Air-Pot (även kallat Spring-Ring)
 • C (co): Betyder att växten är containerodlad, det vill säga odlad i kruka. Till exempel, C 3.5 anger att krukan är 3,5 liter stor.
 • Br: Står för bredd och anger hur bred en växt är.
 • hst: högstam
 • flst: flerstammigt träd
 • K (kl): klump
 • Sh: stamhöjd
 • So: stamomkrets, mäter man vanligtvis 1 meter upp från marknivå
 • Sol: solitärkvalitet
 • Tf: toppförädlat
 • TH, th: totalhöjd (topphöjd)
 • Barrotsväxt: En växt som du köper utan jord runt rötterna, vanligtvis på våren eller hösten.
 • 3xompl (3x): 3 gånger omplanterat
Växtetikett med information
Växtetikett med information både om vad det är för växt som till exempel vetenskapligt namn, sortnamn och växtbeskrivning. Dessutom information om växtens kvalitet. Växtens storlek i det här fallet buskkvalitet i storlek 3,5 liters kruka.
Växtetikett fruktträd
Växtetikett fruktträd ger värdefull information både om ursprung, storlekskvalitet och grundstam. Vilken grundstam ett fruktträd eller en ockulerad ros ger trädet eller busken egenskaper i form av slutstorlek och härdighet.

Sammanfattning kring växters kvalitet för trädgårdsdesign

Att förstå växters kvalitet är avgörande för att göra kloka inköp till din trädgård. Kvaliteten påverkar inte bara växtens sundhet och storlek, utan också dess förmåga att etablera sig och trivas i sin nya miljö. Genom att välja högkvalitativa växter kan du säkerställa att din trädgårdsdesign blir hållbar och estetiskt tilltalande.

Växters kvalitet delas in i morfologisk, fysiologisk och genetisk kvalitet, och dessa kategorier hjälper oss att bedöma växtens utseende, hälsa och genetiska styrka. Större växter som har vuxit under längre tid och omplanterats regelbundet har ofta ett mer utvecklat rotsystem, vilket gör dem mer motståndskraftiga och enklare att etablera. Att förstå förkortningar på växternas etiketter, såsom C för containerodlad eller A-kval för prydnadsbuskar av hög kvalitet, hjälper dig att göra informerade val vid inköp.

När du köper tjänster av Green Spaces kan du alltid får hjälp med att välja rätt kvalitetsbeteckning för dina projekt. Läs mer om olika tjänster vi erbjuder här.

Avslutning kring växters kvalitet för trädgårdsdesign

När du planerar din trädgård, kom ihåg att växternas kvalitet spelar en avgörande roll för hur väl din trädgård kommer att utveckla sig. Att investera i högkvalitativa växter kan verka kostsamt initialt, men det lönar sig i längden genom friskare och mer livskraftiga växter. Ta dig tid att läsa etiketter och förstå vad de olika kvalitetsbeteckningarna innebär. Genom att göra informerade val kan du skapa en trädgård som inte bara är vacker, utan också hållbar och motståndskraftig mot framtida utmaningar. Nästa gång du står inför valet av växter, tänk på kvalitetsreglerna och hur de kan hjälpa dig att bygga den trädgård du drömmer om. Din trädgård förtjänar det bästa, och med rätt kunskap kan du säkerställa att den blomstrar i många år framöver. Kontakta mig om du vill ha hjälp!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *